• Страхуємо ваші страхи вже 20 років!
 • «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
 • Квартира стандарт Акція!


За 5 місяців 2017 року
АТ «ПРОСТО-страхування»
виплатило своїм клієнтам
35 217 700 грн., з них

по КАСКО 16 489 800 грн.

Звіт про корпоративне управління АТ «ПРОСТО-страхування» за 2015 рік

1. Мета провадження діяльності АТ «ПРОСТО-страхування»
(надалі – Компанія).

Основною метою діяльності Компанії є надання страхових та пов’язаних зі страхуванням послуг на території України. Компанія здійснює свою діяльність згідно ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Прийняті на страхування ризики включають ризики по страхуванню транспорту, відповідальності перед третіми особами, медичне та майнове страхування.

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є:

 • особисте страхування;
 • майнове;
 • страхування відповідальності;
 • перестрахування;
 • фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом 2015 року.

Протягом 2015 року Компанією було дотримано принципів корпоративного управління Компанії, які відповідають міжнародно-визнаним стандартам, та етичним нормам та базуються на основі принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України, Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 №571. Також в Компанії було прийнято та затверджено Загальними зборами акціонерів від 29.12.2012 р. Кодекс корпоративного управління в новій редакції.

3. Власники істотної участі (10% і більше) в Компанії, їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за 2015 рік.

Власники істотної участі (10% і більше) станом на 31.12.2015р.:

Найменування Акціонера Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість акцій (грн.) % від загальної кількості голосів Акціонерів
Компанія АСТРОВЕЙ ЛІМІТЕД (адреса: Агіас Елені 2, Стасіонос Билдінг, 5 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр, сертифікат інкорпорації НЕ 208131 НЕ 44) 839 998 82 319 804,00 99,99976%

Акціонери мають право на отримання дивідендів при оголошенні про їх виплату.

Протягом 2015 року Компанія не оголошувала про виплату дивідендів.

Емісійного доходу Компанія не отримувала.

Викуп акцій власної емісії не проводився.

4. Інформація про склад Наглядової ради Компанії та його зміну за 2015 рік, у тому числі утворені нею комітети

1. Голова Наглядової Ради Саркісов Сергій Едуардович, 18.05.1959 р.н., громадянин Республіки Вірменія, паспорт АМ 0356722, дійсний з 01.06.2011 р. по 01.06.2021 р., місця проживання або тимчасового перебування на території України не має.

2. Член Наглядової Ради Саркісов Микола Едуардович, 23.06.1968 р.н., громадянин Республіки Вірменія, паспорт АМ 0779482, дійсний з 29.06.2012 р. до 29.06.2022 р.), місця проживання або тимчасового перебування на території України не має.

3. Член Наглядової Ради гр. Республіки Білорусь Лаврусенко Віктор Анатолійович (документ, що посвідчує особу - паспорт тип Р, код держави BLR, номер паспорту МР 2449537, виданий 15 липня 2008 року Кастричницьким районним управлінням внутрішніх справ м. Мінська, місце реєстрації за адресою: Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Воронянського, буд. 13, корп. 5, кв. 28, дата народження: 16 червня 1957 року).

Комітети Нагладовою радою Компанії протягом 2015 року не утворювались.

25.06.2015 р. було виключено зі складу Наглядової ради Савельєва Андрія Миколайовича, за його власною заявою.

5. Інформація про склад виконавчого органу Компанії та його зміну за 2015 рік

1. Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович (паспорт СН 973282, виданий 03 грудня 1998 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, який зареєстрований за адресою: м. Київ, Пр-т. Відрадний, 36, кв. 25, дата народження: 05 квітня 1964 року, ідентифікаційний код 2347106711).

2. Член Правління Сапацинський Олег Володимирович (паспорт СН 234083, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 липня 1996 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 3, кв. 57, дата народження: 09 лютого 1977 року, ідентифікаційний код 2816417079).

3. Член Правління Гончаренко Валентина Йосипівна (паспорт МЕ 720733, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 грудня 2005 року, яка зареєстрована за адресою: сел. Козин, вул. Чистоводська, буд. 18, дата народження: 25 січня 1954 року, ідентифікаційний код 1974816463).

Протягом 2015 року змін у складі виконавчого органу Компанії не було.

6. Інформація про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Компанії внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Компанії або споживачам фінансових послуг

Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Компанії внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Компанії або споживачам фінансових послуг за 2015 рік не було виявлено.

7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до Компанії, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу

Протягом 2015 року до Компанії були застосовані наступні заходи впливу органами державної влади:

1. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №921 від 07.05.2015р. було винесено припис про усунення Компанією порушення законодавства про фінансові послуги.

Рішенням Вищого адміністративного суду від 21.01.2016 року Розпорядження скасовано.

2. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1018 від 14.05.2015 р. було винесено припис про усунення Компанією порушення законодавства про фінансові послуги.

3. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1104 від 21.05.2015 р. було винесено припис про усунення Компанією порушення законодавства про фінансові послуги.

4. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1267 від 04.06.2015 р. було винесено припис про вжиття Компанією заходів для недопущення в майбутньому порушень законодавства про фінансові послуги.

Три нескасовані вищезазначені приписи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Компанією виконані у повному обсязі, належним чином та у строки передбачені відповідним приписом.

Протягом 2015 року заходи впливу до членів Наглядової ради Компанії та Виконавчого органу Компанії не застосовувались.

8. Інформація про розмір винагороди за 2015 рік членів Наглядової ради та Виконавчого органу Компанії

Компанія станом на 31.12.2015 року мала наступні операції з управлінським персоналом:

 • дебіторська заборгованість, займи (номінальна вартість) – 200,0 тис.грн.;
 • виплати по оплаті праці управлінському персоналу - 2 483,0 тис.грн.

9, 10. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність Компанії протягом 2015 року, та наявність в Компанії системи управління ризиками та їх ключові характеристики

Управління ризиками відіграє значну роль у діяльності Компанії. Загальна програма управління ризиками Компанії зосереджена на непередбачуваності фінансових ринків і пошуку способів для мінімізації потенційних негативних впливів на фінансові показники діяльності Компанії.

Страховий ризик

Страховий ризик - основний ризик, якому піддається Компанія та який пов’язаний з вірогідністю настання страхового випадку та невизначеністю суми відповідного відшкодування. За суттю страхового контракту цей ризик є випадковим та внаслідок цього непередбаченим.

Ризик полягає в тому, що фактичні страхові виплати за страховими випадками можуть перевищити поточну вартість страхових зобов’язань. Це може статись внаслідок того, що частість або розмір виплат будуть вище, ніж оцінювальні дані. Страхові випадки мають випадковий характер і фактична кількість і сума виплат будуть завжди відрізнятись від даних, передбачених страховими моделями.

Компанія управляє ризиком через застосування страхової стратегії, укладання угод про перестрахування.

Ринковий ризик

Ринковий ризик представляє собою ризик знецінення фінансових інструментів Компанії внаслідок зміни ринкової кон’юнктури.

Компанія встановлює ліміти щодо максимального рівня прийнятого ризику по відношенню до конкретного інструменту або групи інструментів і контролює їх дотримання відповідно до вимог чинного законодавства.

Кредитний ризик

Компанія приймає ризик того, що за певних умов, контрагент не зможе повністю або частково розрахуватися за своїми зобов’язаннями у встановлені терміни.

Компанія управляє кредитним ризиком шляхом оцінки фінансового положення та кредитної історії дебіторів. Для мінімізації ризиків виникнення сумнівної дебіторської заборгованості Компанія формує резерв під сумнівну дебіторську заборгованість.

Ризик від зміни процентних ставок

Цей ризик виражається через негативний вплив на фінансовий стан Компанії змін процентних ставок, а саме, зниження доходів, отриманих від інвестицій в інструменти, на які нараховуються відсотки. Компанія бере на себе ризик, пов’язаних з коливаннями ринкових процентних ставок, що впливають на фінансове положення і рух грошових коштів.

Валютний ризик

Валютний ризик виникає, в основному, по грошових коштах, виражених в іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках в банках.

Компанія управляє своїм валютним ризиком, підтримуючи відкриту позицію відповідно до рекомендацій керівництва.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності контролюється керівництвом за рахунок формування резервів у вигляді грошових коштів на рахунках Компанії та короткострокових депозитів.

Управління капіталом

Метою Компанії при управлінні капіталом є: виконання мінімальних вимог до розміру капіталу, встановлених законодавством України. Компанія зобов’язана підтримувати мінімальну суму капіталу, необхідну для ведення бізнесу. Мінімально необхідний рівень капіталу розраховується на основі передбачених законодавством бухгалтерських записів, і повинен підтримуватись протягом року;- забезпечення здатності Компанії здійснювати діяльність відповідно до концепції безперервності; забезпечення відповідного прибутку акціонерам.

11. Інформація про результати функціонування протягом 2015 року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Згідно штатного розпису в Компанії передбачено посаду начальника Відділу внутрішнього аудиту.

Протягом 2015 року Начальник Відділу внутрішнього аудиту займався наглядом за поточною діяльністю Компанії; контролем за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Компанії; перевіркою результатів поточної фінансової діяльності Компанії; аналізом інформації про діяльність Компанії, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Компанії; виконував інші передбачені законами функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Компанії.

12. Інформація про факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Компанії розмір

Фактів відчуження протягом 2015 року активів в обсязі, що перевищує установлений статутом розмір, не було.

13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

Фактів купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує установлений у статуті розмір, не було.

14. Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом 2015 року.

Станом на 31 грудня 2015 року основним власником, через пряме і опосередковане володіння 100% акцій, є Компанія з обмеженою відповідальністю «Астровей Лімітед» (Кіпр). Кінцевою контролюючою стороною є пан Сергій Саркісов (50%) і пан Микола Саркісов (50%).

Компанія станом на 31.12.2015 року не мала залишків кредиторської заборгованості по операціям з акціонерами.

Станом на 31.12.2015р. Компанія мала дебіторську заборгованість за виданою позикою ТОВ «Р-Інтер» за амортизованою вартістю у сумі 271,6 тис.грн. (номінальна сума заборгованості становить 313,7 тис.грн.).

В Звіт про фінансові результати за 2015 рік включені наступні суми, що виникли внаслідок здійснення операцій з акціонерами:

 • фінансові витрати (визнання та амортизація дисконту) - 27,0 тис.грн.;
 • інші доходи – 18,4 тис.грн.

Компанія станом на 31.12.2015 року не мала залишків та операцій з асоційованими компаніями.

Компанія станом на 31.12.2015 року мала наступні залишки з підприємствами «РЕСО-Груп»:

 • дебіторська заборгованість за операціями вхідного перестрахування – 2 074,5 тис.грн.;
 • кредиторська заборгованість по перестрахуванню - 148,3 тис.грн.
 • кредиторська заборгованість по врегулюванню збитків – 748,7 тис.грн.

В Звіті про фінансові результати за 2015 рік включені наступні суми, що виникли внаслідок здійснення операцій з підприємствами «РЕСО-Груп»:

 • частки страхових премій, що належать перестраховикам – 412,4тис.грн.;
 • страхові відшкодування, отримані від перестраховиків – 1 422,7тис.грн.

15, 16, 17 Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку; діяльність зовнішнього аудитора Компанії.

Компанією укладено договір на надання аудиторських послуг з незалежною аудиторською фірмою ТОВ «АФ «Київська аудиторська група».

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1560 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98, продовжено до 24.12.2020 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2015 р. №319/2.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П №000340, строк дії Свідоцтва з продовжено до 24.12.2020р.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів №0017 видане згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 21.05.2013р. №1599, строк дії Свідоцтва продовжено до 24.12.2020 р.

Ліцензія Аудиторської палати України від 24.05.1996 р. №001560.

Юридична адреса: 02660, м. Київ, Броварський проспект, 15, тел/факс 585-96-98.

Протягом 2015 року надавалися аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності фінансової установи, складеної відповідно до МСФЗ та вимог внутрішніх корпоративних стандартів та завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом щодо перевірки річних звітних даних страховика.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – не виникало.

Ротації аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – не було.

До ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» Аудиторською палатою України протягом 2015 року не застосовувались жодні стягнення.

Відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

18. Інформація про захист Компанією прав споживачів фінансових послуг.

Розглядом скарг споживачів фінансових послуг займається Управління претензійно-правового врегулювання, яке очолює начальник – Синюк Станіслав Леонідович, 1974 року народження, має вищу юридичну освіту, отриману в Національній академії внутрішніх справ.

В Управлінні працює 9 спеціалістів, які мають вищу юридичну освіту. В обов’язки спеціалістів цього Управління входить розгляд вхідних та вихідних претензій до Компанії, позовів до суду, скарг від страхувальників.

Скарги надходили від страхувальників, та носили характер - неповноту виплати страхового відшкодування. Кількість скарг, які надійшли до Компанії протягом 2015 року від Нацкомфінпослуг – 15 скарг та МТСБУ – 20 скарг, скарги розглянуті та задоволені, грошові кошти перераховані. Станом на 31.12.2015р. нерозглянуті скарги є, оскільки у Нацкомфінпослуг є стоки для розгляду скарг та прийняття по ним рішень, які наразі не закінчені.

Кількість скарг, які надійшли в Компанію протягом 2015 року менша ніж в 2014 році.

Наказом від 03.07.2012р. №108 в Компаніі затверджена Процедура опрацювання звернень і скарг споживачів фнансових послуг, в якій встановлено правила взаємодії між структурними підрозділами Компанії, щодо здійснення захисту прав споживачів та яка регламентує механізми опрацювання звернень і скарг фізичних осіб – клієнтів Компанії, які є або планують стати споживачами фінансових послуг Компанії, у тому числі страхувальники, застраховані особи та постраждалі особи за договорами страхування цивільної відповідальності, укладеними Компанією.

З метою створення об’єктивної оцінки якості обслуговування клієнтів Компанії та надання можливості оперативного реагування на звернення клієнтів – споживачів фінансових послуг, на корпоративному сайті Компанії http://pro100.ua розроблено механізм зворотнього зв’язку «Ваш відгук».

Крім того, клієнтам Компанії забезпечується надання юридичної інформаційно-консультаційної допомоги та роз’яснень щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у взаємовідносинах із третіми особами, а саме, роз’яснення щодо порядку дій з винуватцями заподіяння шкоди та їх страховими компаніями, рекомендації щодо експертних компаній-партнерів та ремонтних організацій.

19. Інформація про корпоративне управління у Компанії, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

На даний час органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не прийняті нормативно-правові акти, які визначають форми та механізми за якими належить подавати інформацію про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.