Основна iнформацiя про Компанiю

Приватне акцiонерне товариство «ПРОСТО-страхування» засноване у 1997 роцi. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть по всiй територiї України (за винятком тимчасово окупованої АР Крим та зони проведення ООС). Компанiя має 24 лiцензiї Держфiнпослуг на здiйснення страхової дiяльностi (10 обов’язкових та 13 добровiльних видiв страхування). АТ «ПРОСТО-страхування» є членом об’єднань страховикiв: «Лiга страхових органiзацiй України» (ЛСОУ), «Моторне (транспортне) страхове бюро України» (МТСБУ), «Ядерний страховий пул України», а також є учасником Українського нацiонального комiтету Мiжнародної торгової палати, членом «Асоцiацiї платникiв податкiв України». З 2006 року Компанiя є учасником Глобального Договору ООН в Українi щодо соцiальної вiдповiдальностi бiзнесу.

Бiзнес-активнiсть Компанiї

Спецiалiстами АТ «ПРОСТО-страхування» розроблено бiльше нiж 40 продуктiв та програм страхування, якi призначаються переважно для фiзичних осiб, напрямок роботи з якими є прiоритетним для Компанiї. За 9 мiсяцiв 2021 року було укладено бiльше 180 тис. договорiв, врегульовано бiльше 26 тис. справ, iз яких за договорами автострахування та ОСЦПВ було здiйснено 2 141 виплату на суму майже 45 млн. грн. Умови страхування в Компанiї вiдповiдають свiтовим стандартам, сучасним тенденцiям та вимогам українського страхового ринку з урахуванням особливостей вiтчизняної економiки.

Додатковими гарантiями стабiльностi Компанiї є ретельно розробленi програми перестрахування у спiвпрацi з свiтовими та Європейськими лiдерами цiєї галузi. Перевагою Компанiї є наявнiсть власного цiлодобового медичного та технiчного асистансу, що дозволяє надавати клiєнтам якiсну допомогу за будь-яких умов.

Рейтинги, нагородження

За результатами дiяльностi Компанiї одразу два нацiональних рейтингових агентства «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг» пiдтвердили рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рiвнi uaAA (дуже високий рiвень фiнансової стiйкостi вiдносно iнших страхових компанiй України), який було присвоєно компанiї ранiше.

Фiнансовi показники АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 30.09.2021 р. (в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2020 р.)

  • Активи компанiП — 490 000 тис. грн (+9%)
  • Власний капiтал — 255 946 тис. грн (+9%)
  • Страховi платежi — 216 329тис. грн (+9%)
  • Страховi виплати — 89 487 тис. грн (+8%)
  • Страховi резерви — 208 640 тис. грн (+9%)
  • Статутний фонд — 82 320 тис. грн.

АТ «ПРОСТО-страхування» за 9 мiсяцiв 2021 року має прибуток в розмiрi 4 331 тис. грн (за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi).

Розподiл страхового портфеля за видами

 
Порядок в списке
18