• «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

Оновлений рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рівні uaAA

28 вересня 2017 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2017 року.

Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за I півріччя 2017 року (тис. грн., п.п.,%)

Показники I півріччя 2017 р.
(30.06.2017)
I півріччя 2016 р.
(30.06.2016)
Зміна Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 337 708 408 781 -71 073 -17,39%
Власний капітал, тис. грн. 173 805 207 792 -33 987 -16,36%
Валові зобов'язання, тис. грн. 163 903 200 989 -37 086 -18,45%
Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 106,04% 103,38% 2,66 п.п. -
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 182 703 241 192 -58 489 -24,25%
Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 111,47% 120,00% -8,53 п.п. -
Валові премії всього, тис. грн. 110 295 108 051 2 244 2,08%
Частка страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 16 460 19 228,8 -2 768,8 -14,40%
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, % 14,92% 17,80% -2,89 п.п. -
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 42 141,3 31 059,5 11 081,8 35,68%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 38,21% 28,75% 9,46 п.п. -
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -8 975 10 643 -19 618 -
Рентабельність власного капіталу, % -5,16% 5,12% -10,29 п.п. -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «ПРОСТО-страхування» за період з 30.06.2016 р по 30.06.2017 р знизилися на 17,39% до 337,71 млн. грн. Власний капітал страховика за цей же період знизився на 16,36% і на кінець першого півріччя 2017 року склав 173,81 млн. грн. Валові зобов'язання за аналізований період знизилися на 18,45% до 163,9 млн. грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань Компанії збільшилася на 2,66 п.п. і на кінець другого кварталу 2017 року склало 106,04%, що говорить про підтримку Страховиком запасу капіталу на високому рівні.

2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 30.06.2017 р становив 182,7 млн. грн., Що на 24,25% менше ніж на 30.06.2016 р Більш швидкі темпи зниження грошових коштів та їх еквівалентів у порівнянні зі зниженням валових зобов'язань страховика привели до зниження його ліквідності на 8,53 п.п. Проте, покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії кінець другого кварталу поточного року залишалося на високому рівні і становила 111,47%.

3. За перше півріччя 2017 року Страховик зібрав 110,3 млн. грн. валових премій, що на 2,08% більше ніж за той же період 2016 року Частка страхових премій, що належать перестраховикам, знизилася на 14,4% і займала 14,92% в структурі страхових премій. Страхові виплати та відшкодування збільшилися до 42,14 млн. грн., Рівень виплат Компанії в першому півріччі 2017 року зріс до 38,21%.

4. За шість місяців поточного року Компанія отримала 8,98 млн. грн. чистого збитку, в порівнянні з 10,64 млн. грн. чистого прибутку за аналогічний період 2016 г. Однак розмір збитку не є істотним і не повинен вплинути на фінансову стійкість страховика. За даними Державної Фіскальної Служби України, станом на 26.09.2017 СК «ПРОСТО-страхування» податкового боргу не мала.

Додатково Агентство звертає увагу, що починаючи з 01.01.2016 СК «ПРОСТО-страхування» є компанією-повіреним за Договорами вихідного перестрахування за рішенням загальних зборів Ядерного страхового пулу України. Також СК «ПРОСТО-страхування» здійснює функції Компанії-повіреного по вхідному перестрахуванню і прямого страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду ДП «НАЕК» Енергоатом».

Проаналізувавши результати роботи і звітність СК «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2017 року, Агентство відзначає: хороший запас капіталу і ліквідності, зростання ділової активності страховика на тлі незначного збитку. Зазначені фактори дозволяють підтвердити рейтинг фінансової стійкості Компанії на рівні uaAA за національною шкалою.