• Страхуємо ваші страхи вже 20 років!
  • «ПРЕМІУМ СЕРВІС»
  • Квартира стандарт Акція!

 

Сплатити за поліс онлайн

 


За 12 місяців 2017 року
АТ «ПРОСТО-страхування»
виплатило своїм клієнтам
84 194 000 грн., з них

по КАСКО 37 814 000 грн.

Оновлений рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рівні uaAA

26 червня 2017 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика АТ «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2017 року.

Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за I квартал 2017 року (тис. грн., п.п.,%)

Показники I квартал 2017 р.
(31.03.2017)
I квартал 2016 р.
(31.03.2016)
Зміна Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 327 429 344 091 -16 662 -4,84%
Власний капітал, тис. грн. 179 365 211 358 -31 993 -15,14%
Валові зобов'язання, тис. грн. 148 064 132 733 15 331 11,55%
Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 121,14% 159,24% -38,10 п.п. -
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 194 661 210 388 -15 727 -7,48%
Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 131,47% 158,50% -27,03 п.п. -
Валові премії всього, тис. грн. 43 892,4 43 128,5 764 1,77%
Частка страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 1 647,4 2 995,4 -1 348 -45,00%
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, % 3,75% 6,95% -3,19 п.п. -
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 20 033 15 310,4 4 723 30,85%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 45,64% 35,50% 10,14 п.п. -
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -4 495 -2 262 -2 233 -
Рентабельність продажів, % -10,24% -5,24% -5,00 п.п. -
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -3 414 14 208 -17 622 -
Рентабельність власного капіталу, % -1,90% 6,72% -8,63 п.п. -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Грошові кошти на рахунках СК «ПРОСТО-страхування» станом на 31.03.2017 р. становили 196,66 млн. грн, що на 15,73 млн. грн менше ніж на 31.03.2016 р. Оцінюючи дані про зменшення грошових коштів на рахунках Компанії, слід взяти до уваги, що компанія виплатила дивіденди в сумі 40,2 млн. грн. Зростання зобов'язань на тлі зниження залишку грошових коштів дещо знизив ліквідність Страховика: на 27,03 п.п. до 131,47%. Однак, незважаючи на зниження, ліквідність Компанії знаходиться на дуже високому рівні.

2. З урахуванням виплат дивідендів в розмірі 40,2 млн. грн власний капітал СК «ПРОСТО-страхування» за період з 31.03.2016 р. по 31.03.2017 р. знизився на 31,99 млн. грн і на кінець першого кварталу поточного року склав 179,37 млн. грн. Валові зобов'язання, навпаки, виросли на 15,33 млн. грн до 148,06 млн. грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань Страховика знизилося на 38,10 п.п. до 121,14%. Але, незважаючи на падіння даного показника в Компанії, його рівень залишається достатнім. Активи Компанії за період з 31.03.2016 р. по 31.03.2017 р. також знизилися: на 4,84% до 327,43 млн. грн.

3. За перший квартал 2017 року Страховик зібрав 43,89 млн. грн валових премій, що перевищує показник того ж періоду попереднього року на 1,77%. При цьому, частина страхових премій, що належать перестрахувальникам, знизилася на 1,35 млн. грн і займає всього 3,75% в структурі страхових премій. Страхові виплати та відшкодування в аналізованому періоді зросли на 30,85% до 20,03 млн. грн, а рівень виплат Компанії в першому кварталі поточного року збільшився до 45,64%.

4. З урахуванням збільшення страхових виплат з 15,310 до 20,033 млн грн за підсумками першого кварталу 2017 року СК «ПРОСТО-страхування» отримала негативний фінансовий результат від операційної діяльності, а також чистий збиток у розмірі 3,41 млн. грн., що негативно відбилося на показниках рентабельності страховика. Однак розмір отриманого збитку не є істотним і не може надати значного впливу на стійкість Компанії.

Вивчення результатів роботи і аналіз звітності СК «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2017 року показали зростання рівня виплат і наявність незначного збитку, однак при цьому страховик продемонстрував приріст валового бізнесу, а також хороший рівень запасу капіталу і ліквідності.